گالری عکس

كارخانه مشهدنخ

كارخانه مشهدنخ

تصاویر مربوط به كارخانه مشهدنخ را دراین بخش مشاهده نمایید

كارخانه مشهدنخ
کارخانه شادیلون

کارخانه شادیلون

تصاویر مربوط به کارخانه شادیلون را دراین بخش مشاهده نمایید

کارخانه شادیلون
کارخانه نوبافت شادیلون

کارخانه نوبافت شادیلون

تصاویر مربوط به کارخانه نوبافت شادیلون را دراین بخش مشاهده نمایید

کارخانه نوبافت شادیلون
متفرقه

متفرقه

تصاوير متفرقه را دراين بخش مشاهده نماييد

متفرقه